O firmie

01.01.2021
??yczenia noworoczne
 
firma og??lnobudowlana Wroc??awFirma og??lnobudowlana 
FER-BUD Sp????ka z o.o. 
prowadzi dzia??alno??? us??ugow?, 
specjalizuj?c? si? w 
wykonywaniu prac 
wyko??czeniowych,  
remontowych w budynkach 
us??ugowych, mieszkaniach i 
biurach. 
Zajmujemy si? r??wnie?? budow? dom??w, jak i uk??adaniem 
wszelkiego rodzaju kostki brukowej i granitowej.

Oferujemy bogaty wachlarz us??ug elastycznie poszerzaj?c 
go, z my??l? o zaspokojeniu potrzeb i zadowoleniu naszych
potencjalnych klient??w. Dzia??alno??? prowadzimy na terenie 
Wroc??awia i okolic.

Jeste??my nowoczesn? firm?, realizuj?c? prace wed??ug 
wszelkich dost?pnych technologii, a stale rozbudowywany 
park maszyn, pozwala nam na realizacj? du??ych inwestycji.

Zatrudniamy jedynie wyspecjalizowanych pracownik??w,
dzi?ki czemu przygotowani jeste??my do prowadzenia
wi?kszo??ci rob??t w bran??y budowlanej.

Nasze us??ugi ??wiadczymy jako generalny wykonawca, 
jak i podwykonawca.


Aktualności

01.01.2021
Wsp????pracownikom, partnerom i klientom firmy Fer-Bud,
sk??adamy najserdeczniejsze ??yczenia, wszelkiej
pomy??lno??ci w realizacji osobistych i zawodowych
przedsi?wzi??.
Mamy nadziej?, ??e ten kolejny rok - 2021 - przyniesie
wiele pozytywnych zmian, czego i Pa??stwu serdecznie
??yczymy!


LokalizacjaAdres korespondencyjny:

Fer-Bud Spółka z o.o.
Szewce, ul. Strzeszowska 70
55-114 Wisznia Mała
Tel: (71) 349-98-25
Fax: (71) 349-98-25
E-mail:
fer-bud@fer-bud.eu

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin